l

Gemeente Westland en Patijnenburg tekenen Dienstverleningsovereenkomst 2017

Op 6 februari werd de Dienstverleningsovereenkomst voor de re-integratie voor 2017 getekend door wethouder Mohamed el Mokaddem en Inge Vermeulen. Hierin zijn afspraken gemaakt over het aantal plaatsingen (290 net als in 2016), het aantal nieuw beschut plekken (8 plekken), de aanpak statushouders en onze werkgeversdienstverlening. In de Dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de re-integratie voor de gemeente Westland. Daarbij is voor 2017 op hoofdlijnen het volgende afgesproken:

 Doelgroep Participatiewet

Te behalen plaatsingen op werk:

 • Taakstellend 290 plaatsingen    (evenals 2016)
 • Plaatsingen uitstroom uit uitkering                    60%
 • Duurzame plaatsingen (langer dan 6 maanden) 60%

Dit omvat mensen vanuit de Participatiewet, niet uitkeringsgerechtigden en mensen uit het project Meetellen en Meedoen (statushouders).

Beschut Werk:

 • Taakstellend resultaat: 8 plaatsingen.
   

Begeleiding WW-ers

 • Om de instroom van de WW – van met name ook jongeren - naar de Participatiewet te beperken organiseert Patijnenburg samen met het UWV informatiebijeenkomsten. Met de bedoeling om deze groep naar werk te begeleiden.

 
Zelfstandig ondernemerschap

 • Patijnenburg gaat een ondersteuningstraject bieden voor geïnteresseerde uitkeringsgerechtigden rond de mogelijkheden om te starten als zelfstandig ondernemer. Dit onder meer door het bundelen van al bestaande kennis en regionale samenwerking.
   

Werkgeversdienstverlening

De Westlandse aanpak van Patijnenburg omvat het volgende:

 • Regionale samenwerking binnen arbeidsmarktregio Haaglanden
 • Uitvoering van Westlands actieplan MVO 2020
 • Doorontwikkeling MVO 2.0
 • Uitvoering SROI bij inkoop gemeente.
   

Meetellen en Meedoen

 • De succesvolle aanpak van het project Meetellen en Meedoen wordt in 2017 voortgezet. Het  aantal projecten is verdubbeld van 75 in 2016 naar 150 in 2017.