Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden: één regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong vervangt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet: vanaf 2015 kunnen mensen met arbeidsvermogen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren, een beroep doen op de gemeente voor werk, re-integratieondersteuning en/of een uitkering. Voor het onderdeel werk en re-integratie heeft de gemeente de uitvoering neergelegd bij Patijnenburg. Het doel van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. Tevens geeft de Participatiewet de gemeente Westland de opdracht mensen zoveel mogelijk een passend aanbod te doen.

Dat betekent dat het aanbod moet aansluiten bij de mogelijkheden die mensen hebben. Ondanks alle aanbod ondersteunende activiteiten blijkt uit de praktijk dat een substantieel aantal mensen niet in staat is om extern, bij een reguliere werkgever, loonvormende arbeid te verrichten. Zij kunnen alleen onder ‘beschutte omstandigheden’ werk verrichten. Door het realiseren van ‘beschut werk’ bij Patijnenburg geeft de gemeente Westland deze mensen ook de mogelijkheid om te participeren naar vermogen.

Wilt u ook voldoen aan de Participatiewet? Neem contact op met een van onze accountmanagers. Zij adviseren u graag.

De Participatiewet. Dit filmpje maakt alles duidelijk en wij helpen u bij de uitvoering.