ESF Haaglanden 2017-2020

Mede door de crisis slaagt niet iedereen erin om zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Door gebruik te maken van ESF-subsidie kunnen gemeenten, ondanks bezuinigingen op re-integratiebudgetten, toch zorgen voor een goede dienstverlening aan mensen die de extra begeleiding naar werk hard nodig hebben. De gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk en Westland nemen gezamenlijk deel aan het ESF-project, ESF Haaglanden 2017-2020.

Vanuit de werkgeversservicepunten en jongerenloketten wordt aansluiting gezocht met werkgevers die vacatures hebben. En worden verschillende groepen werkzoekende zoals, mensen met een arbeidsbelemmering, personen die geen uitkering ontvangen maar wel op zoek zijn naar een baan en voor werkzoekende ouder dan 55 jaar voorbereid op de eisen van werkgevers. Begeleiding tijdens het traject naar werk kan bestaan uit: intake-, voortgang- en motivatiegesprekken. Dit kan ook leiden tot vervolgacties voor de deelnemers naar activiteiten zoals sollicitatietraining, beroepsgerichte opleiding/trainingen en/of proefplaatsing in leer- werktrajecten.

Aanvullend worden er door de deelnemende gemeenten loonkostensubsidies ingezet. Werkgevers ontvangen een loonkostensubsidie indien zij voor 3 maanden personen uit de doelgroep in dienst nemen. 

De ESF- subsidie zorgt voor de dekking van een deel van de kosten. De rest financiert de gemeente Westland uit eigen middelen en met geld dat de Rijksoverheid ter beschikking stelt.