Animatie Samen Sterk belicht samenwerking Westlandse ketenpartners

Afgelopen anderhalf jaar hebben de kernketenpartners, Vitis Welzijn, SKT, Patijnenburg en de gemeentelijke dienstverlening, de samenwerking geïntensiveerd. Hun ambitie is om Westlandse inwoners kwalitatief zo goed mogelijk van dienst te zijn door, achter de schermen, nauw samen te werken waardoor inwoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Samen met inwoners wordt gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is en wat de mogelijkheden zijn.

Om dit te bereiken is in 2018 gewerkt aan de creatie van het Sociaal Plein Westland waar burgers terecht kunnen voor allerlei informatie over dienstverlening in het sociaal domein. Er is door de kernketenpartners nagedacht over hoe integraal denken en werken vorm kan krijgen in de dagelijkse praktijk. Betrokken uitvoerende professionals, werkzaam bij verschillende kernketenpartners, met ieder zijn of haar eigen expertise, hebben dit in de vorm van een pilot (Brede Toegang) gedaan. En ook in het laatste deel van 2018 en geheel 2019 vinden er structureel netwerkbijeenkomsten voor zowel uitvoerende professionals als middenmanagement om elkaar te vinden en op inhoudelijke thema’s uit de praktijk te verbinden. Het gaat immers ook om het kunnen bouwen en onderhouden van korte lijntjes als professional.

De animatie ‘Samen Sterk’ geeft kort weer wat de kernketenpartners ambiëren. Bekijk hier het filmpje.